150

Статті

ОСВІТНЯ СТРАТЕГІЯ НВО, НАПРЯМКИ РОБОТИ

ОСВІТНЯ СТРАТЕГІЯ НВО, НАПРЯМКИ РОБОТИ: 

Діяльність методичної роботи закладу спрямована на підвищення рівня професійної майстерності вчителів, активізацію педагогічних досліджень, збільшення кількості та поліпшення якості науково – методичних розробок, створюваних педагогами.

1. Зміцнення фізичного, психічного, психологічного здоров’я, запровадження здоров’язберігаючих технологій.
2. Індивідуалізація навчання й робота з обдарованими дітьми.
3. Впровадження сучасних інноваційних технологій у навчально – виховний процес.


 

Діяльність методичної роботи закладу спрямована на підвищення рівня професійної майстерності вчителів, активізацію педагогічних досліджень, збільшення кількості та поліпшення якості науково – методичних розробок, створюваних педагогами.

Для ефективності функціонування системи методичної роботи з педагогічними кадрами адміністрація закладу керуються вимогами, які випливають з об’єктивних закономірностей процесів підвищення професійної компетентності вчителів:
- Практичною спрямованістю;
- Науковістю;
- Конкретністю;
- Системністю;
- Оптимальним поєднанням різних форм і методів роботи.

ОСВІТНЯ СТРАТЕГІЯ НВО, НАПРЯМКИ РОБОТИ:

1. Зміцнення фізичного, психічного, психологічного здоров’я, запровадження здоров’язберігаючих технологій.
2. Індивідуалізація навчання й робота з обдарованими дітьми.
3. Впровадження сучасних інноваційних технологій у навчально – виховний процес.

Завдання методичної роботи:

- кадрове та науково – методичне забезпечення навчально–виховного процесу;
- створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічниї працівників;
- проведення системних методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів;
- створення, апробація й упровадження в практику нових методичних розробок і посібників;
- виявлення перспективного педагогічного досвіду та участь в його вивченні, узагальненні та впровадженні;
- вивчення і упровадження в практику нових освітніх технологій і систем.


Методична робота будується на основі діагностики, аналізу інформації про стан професійної компетентності педагогів.

Структура методичної роботи динамічна її зміст постійно оновлюється (моделюється шляхом діагностування), форми методичної роботи оптимально збалансовані.

Перший структурний підрозділ – педагогічна рада (орган колективного управління, консиліум педагогів – професіоналів з питань навчально – виховної роботи)

Другий структурний підрозділ – науково–методична рада:
- розглядає, визначає концептуальні напрямки діяльності закладу;
- визначає стратегію запровадження інновацій;
- визначає зміст і форми роботи з підвищення кваліфікації медпрацівників.

Домінантною формою методичної роботи у закладі є предметні методичні об’єднання. У процесі організації використовуються як традиційні, так і нетрадиційні форми та методи: доповіді, ділові та рольові ігри, тренінги, методичні фестивалі, творчі лабораторії,семінари. Для вирішення деяких загально педагогічних питань діють тимчасові творчі групи.

«Проблемна тема». Зміст цієї групи – аналіз, вивчення ускладнень у роботі, організація самоосвіти вчителів, проведення тренувальних практичних занять із метою набуття досвіду роботи.

«Технології та інновації». Мета – пропаганда нових педагогічних ідей, творчий розвиток.

«Профільність». Мета – забезпечення якісного профільного та до профільного навчання.

До структури входить Школа молодого вчителя (основний зміст її роботи – вивчення технології сучасного уроку).

Школа творчого зростання вчителя (впровадження ППД).
Пріоритетні напрями роботи:
- координація форм і методів роботи;
- самоосвіта;
- організація предметних тижнів;
- поповнення кабінетів;
- удосконалення форм і методів навчання та контролю за розвитком знань, умінь і навичок.

Робота педколективу спрямована на створення й координацію цілісної системи пошуку, розвитку, навчання й стимулювання індивідуальності.

Діяльність усіх структурних підрозділів спрямована на вирішення таких завдань:
- забезпечувати засвоєння й використання найбільш раціональних методів, прийомів навчання та виховання;
- постійно підвищувати рівень методичної підготовки вчителів;
- проводити обмін досвідом успішної педагогічної діяльності;
- упровадження перспективного педагогічного досвіду.

Педагогічний колектив закладу працює над проблемою: «Підвищення рівня професійної компетентності педагога як умова всебічного розвитку учня та формування ключових компетентностей випускника закладу шляхом впровадження IT контенту в навчально-виховний процес».

Актуальне

Інтернет ресурси

Scroll to Top